Postanowienia ogólne

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
- Regulamin - regulamin świadczenia usłgi net-el.
- Internet - sieć komputerowa o zasięgu międzynarodowym, pracująca z wykorzystaniem różnorodnych łączy do cyfrowej transmisji danych, należących do różnych operatorów telekomunikacyjnych.
- Operator - ATMEL - przedsiębiorca telekomunikacyjny zarejestrowany w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pod numerem 9777.
- Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, z którą Operator zawarł umowę.
- Umowa - umowa na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet, zawarta pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin.
- System - zainstalowana sieć kablowa, bezprzewodowa oraz urządzenia transmisji danych, będące własnością Operatora, umożliwiające realizację dostępu do sieci Internet za pośrednictwem łączy dostępowych dzierżawionych od innych operatorów telekomunikacyjnych oraz z urządzeń transmisji danych, będących własnością tych operatorów.
- Awaria - uszkodzenie techniczne całkowicie uniemożliwiające realizację transmisji danych.
- Siła wyższa - nieprzewidywalne, niezależne od Operatora zdarzenie, związane ze zjawiskami atmosferycznymi, innymi zjawiskami naturalnymi, ogniem oraz sytuacjami o charakterze konfliktu społecznego lub międzynarodowego lub działaniem osób trzecich na szkodę Operatora.
- Okres rozliczeniowy - okres jednego miesiąca, za który dokonywane są rozliczenia należności Użytkownika wobec Operatora z tytułu świadczonych Usług, rozpoczynający się pierwszego dnia danego miesiąca, kończący się ostatniego dnia danego miesiąca.
- Cennik - cennik usługi net-el.
2. Operator świadczy usługi dostępu do sieci Internet, zwane dalej Usługami. Usługi realizowane są zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przy realizacji Usług wykorzystywany jest System transmisji danych, pozostający w dyspozycji Operatora oraz sprzęt komputerowy, pozostający własnością Użytkownika.
4. Usługi świadczone są na podstawie Umowy, zgodnie z Regulaminem oraz wg cen zawartych w Cenniku, stanowiących integralną część Umowy, chyba że postanowienia Umowy wprowadzają uregulowania odmienne od postanowień Regulaminu.
5. Standardowa umowa jest zawierana na czas nieokreślony.

Zobowiązania Operatora

1. Operator zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości Usług, za wyjątkiem okoliczności przedstawionych Regulaminie. Zobowiązanie to realizowane jest poprzez stały nadzór nad sprawnością funkcjonowania urządzeń, okresową kontrolę urządzeń oraz przeglądy urządzeń realizowane w miarę możności w dni wolne od pracy oraz w porze najniższego nasilenia ruchu telekomunikacyjnego związanego z Usługami.
2. O planowanych przeglądach urządzeń, powodujących przerwy w ich pracy dłuższe niż 2 godziny, Operator powiadamia Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej Operatora na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem prac. Nie dotyczy to przerw związanych z awariami w systemie Operatora i ich usuwaniem oraz przerw zaistniałych poza Systemem lub spowodowanych Siłą Wyższą.
3. Operator nie ingeruje w jakikolwiek sposób w treść informacji przekazywanych w ramach Usługi. Za ingerencję nie uważa się przy tym działań Operatora, skierowanych na zapewnienie ochrony przed wirusami komputerowymi, ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych, a także działań przeciwko próbom nieuprawnionego przeciążania łącz Operatora.
4. Informacje o aktualnym cenniku usług i kosztach usług serwisowych można otrzymać w siedzibie Operatora, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Zobowiązania Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do terminowego opłacania Usługi zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu.
2. Użytkownik zobowiązany jest do udostępniania Operatorowi miejsca instalacji Usługi w celu przeprowadzania przeglądu, konserwacji lub naprawy wykonanej instalacji transmisji danych.
3. Użytkownik jest odpowiedzialny wobec wszelkich wymagań prawa polskiego i międzynarodowego, a także zasad porządku publicznego w zakresie rozpowszechniania i udostępniania materiałów.
4. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymywania od czynności, które mogą spowodować przeciążenie systemu oraz nieautoryzowanego ingerowania w zasoby innych użytkowników systemu oraz Operatora. W szczególności zabronione są działania określane jako Włamanie, Mail Bombing, Spam oraz wprowadzanie do systemu obiektów programowych zaliczanych do wirusów komputerowych.
5. W razie stwierdzenia podjęcia przez Użytkownika czynności, o których mowa w pkt. 4 Operator ma prawo czasowo zawiesić świadczenie Usług, rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia lub nałożyć karę pieniężną rekompensującą straty poniesione przez Operatora.

Odpowiedzialność Operatora

1. Operator odpowiada za świadczone Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie.
2. Operator nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów internetowych oraz bezpieczeństwa przekazu informacji.
3. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, za wyjątkiem przypadków zadziałania czynników o charakterze Siły Wyższej, wystąpienia winy Użytkownika albo nieprzestrzegania przez niego postanowień Umowy lub Regulaminu, wystąpienia działania osób trzecich, w tym nieprawidłowego działania lub specyfiki działania urządzeń innych operatorów, wykorzystywanych w procedurach dostępu do sieci Internet.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania przez Użytkownika jakichkolwiek informacji i oprogramowania uzyskanych z sieci Internet, jak również za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty, bądź opóźnienia w otrzymaniu albo przesłaniu danych, spowodowane brakiem a także opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usług.
5. Operator nie ponosi także odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika, spowodowane zużyciem, uszkodzeniem lub nieprawidłowym działaniem sprzętu używanego do realizacji Usługi, który jest własnością Użytkownika. W razie żądania Użytkownika, aby została dowiedziona sprawność Systemu za pomocą sprzętu dostarczonego przez Operatora, Użytkownik ponosi wszelkie koszty z tym związane, jeśli jego zastrzeżenia okażą się bezzasadne.
6. Wyłączona jest także odpowiedzialność Operatora za szkody poniesione przez Użytkownika, spowodowane nieuprawnionym dostępem osób trzecich do informacji i haseł dostępu Użytkownika, przesyłanych za pośrednictwem Systemu lub użytkowanych w Systemie.
7. Operator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane siłami wyższymi lub niezależnymi od operatora, np. burza, powódź, zaniki napięcia w instalacji domowej itp.

Płatności za Usługi

1. Klient ponosi koszty Usługi zgodnie z Umową i Regulaminem.
2. Opłaty abonamentowe wnoszone są na podstawie otrzymanego rachunku lub faktury VAT we wskazanym na niej terminie.
3. Z tytułu opóźnień we wnoszeniu opłat abonamentowych Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych.
4. Operator jest uprawniony do czasowego zawieszenia Usług bez wypowiedzenia Umowy i bez uprzedzenia w razie stwierdzenia zaległości Użytkownika we wnoszeniu opłat. Wznowienie Usług następuje w ciągu 7 dni od daty uregulowania zaległości wraz z odsetkami, jeżeli zostały naliczone oraz uiszczenia opłaty za wznowienie usług, określone w Cenniku.
5. W przypadku uznania reklamacji wniesionej przez Użytkownika przysługująca mu obniżka abonamentu jest uwzględniana w fakturze za kolejny miesiąc, chyba że Użytkownik dostarczy w odpowiednim terminie odmienną dyspozycję.
6. Dopłaty i nadpłaty, wynikające z wszelkich innych powodów, takich np. jak podwyżki i obniżki abonamentu czy niedokładne regulowanie należności przez Użytkownika, uwzględniane są analogicznie jak obniżki omówione w pkt 5.

Obsługa Serwisowa

1. W zakresie bezpłatnej obsługi serwisowej net-el znajdują się:
a) utrzymanie bezprzerwowego dostępu do Internetu,
b) utrzymanie łącza abonenta w stanie zapewniającym prawidłową transmisję danych,
c) usuwanie usterek po stronie abonenta powstałych z przyczyn niezależnych od abonenta.
Podpunkt b) i c) dotyczy zainstalowanego sprzętu będącego własnością Operatora.
2. W zakresie płatnej obsługi serwisowej net-el znajdują się:
a) usuwanie usterek powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzeń powierzonych abonentowi,
b) reinstalacja urządzeń w związku z ich uszkodzeniem lub ich brakiem z przyczyn nie nazależych od Operatora,
c) nieuzasadniona technicznie wizyta serwisowa na prośbę abonenta.

Reklamacje

1. Przedmiotem reklamacji mogą być rozbieżności, co do opłat oraz zastrzeżenia Użytkownika, co do jakości świadczenia Usług. Reklamacje mogą być wnoszone w okresie 12 miesięcy od:
- daty otrzymania spornej faktury,
- ostatniego okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej
- dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana.
Reklamacje winny być wnoszone na piśmie, telefonicznie, drogą elektroniczną lub ustnie do protokołu z podaniem wszystkich istotnych okoliczności, związanych z reklamacją. Za termin wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego, a przy jego braku datę przyjęcia reklamacji w siedzibie Operatora, datę zgłoszenia telefonicznego lub drogą elektroniczną na adres biuro@net-el.pl.
2. Podstawą uznania reklamacji z tytułu przerw w świadczeniu Usług są jedynie przerwy powstałe z winy Operatora, trwające nieprzerwanie powyżej 24 godzin. W takim przypadku Użytkownikowi należy się zwrot 1/30 kwoty abonamentu miesięcznego za każdy dzień, w którym wystąpiły przerwy w świadczeniu Usług. Zwrot uznanej kwoty reklamacji nastąpi w następnym okresie rozliczeniowym lub na konto bankowe podane przez abonenta.
3. Operator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w okresie 30 dni od dnia jej wniesienia. W tym też terminie Operator winien powiadomić Użytkownika o ewentualnym fakcie i przyczynie odmownego rozpatrzenia reklamacji.
4. W razie uznania reklamacji związanych z niezawinionymi przez Użytkownika przerwami w świadczeniu Usług, Użytkownikowi należy się zwrot opłaty abonamentowej proporcjonalnie do okresu, w którym był pozbawiony Usług.
5. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby użytkownika, zwanego dalej "reklamującym",
b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
d) adres miejsca instalacji,
e) datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej - w przypadku reklamacji, o niedotrzymanie z winy Operatora wyznaczonego terminu uruchomienia usługi,
f) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty,
g) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, o którym mowa w pkt f,
8) podpis reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
6. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, dostawca usług jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację.
7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Zmiany Umowy, Regulaminu i Cennika oraz rozwiązanie Umowy

1. Operator zachowuje prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Świadczenia Usług, a także w Cenniku.
2. W razie powzięcia przez Operatora zamiaru zmiany zapisów Regulaminu i/lub Cennika ma on obowiązek powiadomić Użytkownika o zamierzonych zmianach na 30 dni przed planowanym terminem ich wejścia w życie. Powiadomienie w formie listu poleconego lub pisma za potwierdzeniem odbioru winno być dostarczone na adres korespondencyjny Użytkownika określony w Umowie. Brak zastrzeżeń ze strony Użytkownika w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez niego wprowadzonych zmian. Ewentualne zastrzeżenia Użytkownika powinny także być dostarczone za pomocą listu poleconego lub pisma za potwierdzeniem odbioru.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy przy zachowaniu 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, rozpoczynającego się od pierwszego dnia miesiąca rozliczeniowego, następującego po miesiącu złożenia wypowiedzenia, o ile treść umowy nie reguluje tego zapisu.
4. Operator może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
- nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień Umowy i Regulaminu oraz w razie nie uiszczenia opłaty abonamentowej przez okres 2 miesięcy. Rozwiązanie Umowy nie powoduje anulowania zaległości z tytułu abonamentu i odsetek, ani też nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za wyrządzone szkody,
- zmiany przepisów prawa bądź też zmiany interpretacji obowiązujących przepisów prawa, wydanej przez organ administracji państwowej, na podstawie których Operator świadczy Usługi, gdy uniemożliwia to świadczenie Usług w dotychczasowej formie.,
- operator może ponadto rozwiązać umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych nie ma możliwości dalszego świadczenia Usług, w tym nie może porozumieć się z właścicielem lub administratorem nieruchomości lub lokalu, w którym zainstalowano łącze w sprawie dalszej eksploatacji urządzeń niezbędnych do świadczenia Usług.
5. W razie likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną Umowa automatycznie wygasa. Śmierć osoby fizycznej także powoduje wygaśnięcie Umowy, przy czym za datę wygaśnięcia Umowy uważa się datę dostarczenia Operatorowi zawiadomienia o śmierci Użytkownika. Spadkobiercy mogą przejąć prawa i obowiązki Użytkownika na swój pisemny wniosek.
6. W przypadku rozwiązania Umowy Użytkownik zobowiązany jest udostępnić swój lokal bądź siedzibę Operatorowi w celu demontażu urządzeń Operatora używanych do celów świadczenia Usług.